Visited Iniya Udhayam

28th Jul 2007 Visited Iniya Udhayam, Chennai, TN. Hi Folks, Last Saturday(28th Jul 2007), I visited Iniya Udhayam Charitable trust … More

Visit to Pudhiyadhor Urappakkam

30-JUN-07, Chennai, TN Hi Folks, 2 weeks ago, we, myself(91) and SenthilKumar, B(144) visited “Puthiyadhor”, an org for underprivillaged. The … More